FAQ

Frequently Asked Questions

Hvem hjælper I?

Refugees Welcome hjælper nyankomne asylansøgere med gode råd og støtte igennem processen. Vi hjælper også dem, der har fået afslag ved at kigge på deres sag og vurdere om der er mulighed for genoptagelse eller ophold på et andet grundlag. Desuden rådgiver vi flygtninge med familiesammenføringssager. Gennem årene har vi fået løst mange svære situationer og forhindret mange fejl. Men en del sager er desværre udsigtsløse.

Kan man få kontakt med en flygtning til interview?

Refugees Welcome hjælper gerne fx journalister med oplysninger og kommentarer til debatten om Danmarks udlændingepolitik. Men vi formidler af princip ikke kontakt til asylansøgere, flygtninge eller folk, der lever under jorden. Simpelthen fordi det er meget tids- og ressourcekrævende for os, og vi får henvendelser om kontakt hver dag.

Refugees Welcome kommer gerne og holder oplæg eller deltager i debatter om den danske udlændingepolitik.

Hvor mange mennesker lever under jorden i Danmark?

Siden 1986 har Refugees Welcome (tidligere Komiteen Flygtninge under Jorden) haft kontakt med flere tusinde flygtninge, en del af dem har opholdt sig under jorden i Danmark. Hvor mange der holder sig skjult netop nu, er der ikke nogen, der har tal på.

Skjuler I flygtninge?

Vores arbejde består primært af rådgivning og er helt lovligt. Ingen af foreningens medlemmer skjuler flygtninge, og vi formidler heller ikke opholdssteder.

Navnet ”Komiteen Flygtninge under Jorden” havde vi fra 1986 og frem til 2013. Det har i alle årene virket provokerende på mange, men navnet har sendt et klart signal til dem, vi gerne vil hjælpe. Samtidig har mange dog troet, at vi skjuler afviste asylansøgere. Det har vi aldrig gjort.

Er det lovligt at hjælpe flygtninge under jorden?

Refugees Welcome er en lovlig humanitær forening. Foreningen har en politigodkendt indsamling og modtager støtte via Tipsmidlerne. Vores arbejde med folk under jorden består i rådgivning og information, og dette er ikke ulovligt. Se foreningens vedtægter under ”Hvem er vi?”

Vi mener, at den nuværende flygtningepolitik er på kant med de internationale konventioner om flygtninge, som Danmark har tilsluttet sig. Det er således paradoksalt nok tit lovgivningen, der skaber illegaliteten. En del asylansøgere bliver simpelthen fejlbehandlet i asylsystemet, og samtidig er muligheden for at opnå lovligt ophold på anden vis stærkt begrænset. Hvis man frygter for sit eget og sine børns liv, kan man være tvunget til at leve under jorden. Ægtefæller og børn, som får afslag på familiesammenføring, kan også være tvunget til at leve under jorden for at kunne leve sammen.

Lovgivningen omkring illegale er blevet skærpet og i Udlændingelovens kap 9, §§ 59, stk 5 står at:

”Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der:

1) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i eller rejse gennem landet,
2) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at opholde sig her i landet,
3) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse her i landet med henblik på herfra at indrejse ulovligt i et andet land,
4) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse ulovligt i eller rejse ulovligt gennem et andet land eller
5) for vindings skyld bistår en udlænding med at opholde sig ulovligt i et andet land.

Stk. 6. Ved straffens udmåling efter stk. 5, nr. 2, skal det betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at bistanden er ydet for vindings skyld eller i gentagelsestilfælde, eller at der ved samme dom dømmes for flere forhold af forsætlig bistand til ulovligt ophold her i landet.”

At leve under jorden har alvorlige konsekvenser, særligt for det mentale helbred. Det er ikke en ønskelig situation for nogen at leve under jorden i Danmark. Gennem rådgivning eller hjælp til sagsbehandling har vi hjulpet mange med at få afklaret deres situation, og en del af dem lever ikke længere under jorden.

For Danmark som demokratisk retssamfund er det væsentligt, at internationale aftaler overholdes. Så når det lykkes at få givet en flygtning den beskyttelse, han eller hun har krav på ifølge Flygtningekonventionen, eventuelt med hjælp fra Refugees Welcome, så bør vi ånde lettet op: Vi undgik at sende en flygtning tilbage til forfølgelse, fornedrelse, tortur, drab.

Tilbage