Hvad mener vi?

RW mener, at asylansøgere langt fra får den rådgivning og vejledning, som de har brug for. De begår fejl under processen pga. manglende viden, og de har meget svært ved at få ændret forkerte afgørelser.

Danmark er på kant med de internationale konventioner for behandling af flygtninge, når vi ikke følger de løbende henstillinger og anbefalinger fra UNHCR (FNs Flygtningehøjkommissariat), og ikke sikrer flygtninges retssikkerhed og lige rettigheder. Blandt andet lever Danmark ikke op til vores forpligelser ifølge Børnekonventionen for asylsøgende børn, hvilket både FN og Europarådet har påpeget flere gange.

Asylansøgerens retsstilling er meget svag, bl.a. er Flygtningenævnet ikke omfattet af domstolsgarantier, og det er det eneste juridiske område i Danmark, hvor sager ikke kan ankes, og der kan som udgangspunkt ikke føres vidner.

Vi har også erfaring for, at behandlingen af sager om asyl- og opholdstilladelse kan være præget af tilfældigheder, dårlige tolke og fejlagtige oplysninger. Mange bliver på et tvivlsomt grundlag vurderet som “utroværdige”. Det fører til fejl, der i værste fald betyder, at mennesker sendes ud af Danmark til forfølgelse.

Nyankomne asylansøgere har behov for bedre rådgivning, og de afviste asylansøgeres tvungne, passive liv i isolerede centre nedbryder deres psyke og kompetencer.

Vi anbefaler bl.a.:

 • Følg UNHCRs definitioner og retningslinier for hvem, der bør have asyl og beskyttelse.
 • Indfør en mere ensartet sagsbehandlingsgang med faste tidsgrænser for de tre faser.
 • Ret til uafhængig, individuel rådgivning og information inden for de første 3 dage efter ankomst (Dansk Flygtningehjælp eller advokat).
 • I forhold til nye asylaftale 2013: Klar definition på “samarbejde” omkring hjemrejse og identitet, privat indkvartering også i 0-kommuner, enklere og mere generelle kriterier.
 • Tilrettelæg en bedre praksis for hjemrejse efter afslag: tidsfrister for politiets arbejde, praktisk og økonomisk støtte i hjemlandet. Hvis en afvist ikke har kunnet sendes hjem 6 mdr. efter afslag skal vedkommende have midlertidig opholdstilladelse, fx 12 mdr i første omgang, og derefter med henblik på varigt ophold.
 • Nedlæg de store asylcentre, opret mindre bofællesskaber lokalt og kontaktcentre i større byer, tillad privat frivillig indkvartering.
 • Giv alle asylansøgere i normalprocedure fri adgang til sprogtræning, uddannelse og beskæftigelse, og til traumebehandling ved behov.
 • Lad alle asylansøgerbørn gå i den lokale dagpleje, børnehave og skole.
 • Flygtningenævnet: sammensætningen skal være uafhængig af første instans, indfør uafhængig klageinstans og adgang til Ombudsmanden.
 • Indfør en obligatorisk uddannelse og eksamen for alle tolke, der anvendes.
 • Udvid familiebegrebet med søskende og forældre til voksne, evt. med krav om forsørgelsespligt.
 • Asylsøgende børn skal sikres særligt, både ledsagede og uledsagede. Det skal vurderes om de har et selvstændigt asylmotiv, de skal have reel adgang til humanitært ophold, og der skal tages hensyn til at tilknytning og tidsaspekt er særligt vigtige i et barns liv.
 • Afskaf Motivationsfremmende Foranstaltninger og al fængsling i forbindelse med asylsager.
 • Gør adgangen til statsborgerskab hurtigere og nemmere for flygtninge, giv igen flygtninge ret til folkepension uanset alder ved ankomst.
 • Humanitært ophold skal ændres på en række punkter, se anbefalinger i vores rapport “Undtagelsens Karakter”.
 • Tillad asylansøgere at søge om familiesammenføring og arbejdstilladelse mens de er i Danmark.
 • Undlad Dublin-overførsel til lande, hvor indkvartering og asylsagsbehandling ikke har en acceptabel standard. Danmark bør arbejde for at flygtninge fordeles i Europa efter et kvotesystem.

Tilbage