Om os

Hvem er vi, og hvad laver vi?

Foreningen startede i 1986 som en lille græsrodskomité, der hjalp flygtninge under jorden med at få genåbnet deres sager. For 8 år siden overtog Michala Bendixen ledelsen, og vi tog navnet Refugees Welcome. Siden har vi udviklet os til en aktør, som gør en forskel i hundredvis af flygtninges liv, og som er en stemme i debatten på samme niveau som politikerne, Dansk Flygtningehjælp og Amnesty.

Udgangspunktet er respekt for FNs Flygtningekonvention, som vi understøtter på to måder: ved at tilbyde gratis rådgivning til den enkelte flygtning/asylansøger, og ved at deltage i debat og oplysning om flygtninge i samfundet.

Vores position i det danske samfund er unik, idet vi er helt uafhængige, og vi har både juridisk og politisk indsigt på et professionelt niveau samtidig med en bred og kontinuerlig kontakt med flygtninge og deres individuelle problematikker. Med andre ord: vi har en holdning baseret på praktisk erfaring.

Vi står på høringslisten til nye lovforslag indenfor flygtningeområdet, og vi deltager i afrapportering omkring Danmarks overholdelse af menneskerettighederne sammen med bla. Institut for Menneskerettigheder og Kvinderådet. I de store medier inviteres vores formand i studiet og citeres som ekspert.

Vi har udviklet vores rådgivningstilbud fra at være 2 frivillige i et uopvarmet lokale på Christianshavn til at vi nu har 12 frivillige rådgivere, som udover den ugentlige rådgivning i Trampolinhuset også svarer på mails, telefon og Facebook-chat samt besøger et af asylcentrene hver måned. Desuden har vi en fast aftale med en kommune om rådgivning af uledsagede mindreårige.

For at blive rådgiver skal man have relevant erfaring eller uddannelse (de fleste kommer fra Global Refugee Studies eller jura), og alle går igennem et oplæringsprogram med 6 korte kurser i udlændingeret og følger med i rådgivningen som føl i starten. De fleste af vores rådgivere bliver hos os i flere år, og mange har efterfølgende eller sideløbende fået job hos Udlændingestyrelsen, Røde Kors og kommunerne.

Vi hjælper cirka 500 flygtninge/asylansøgere med deres sag hvert år, og vi har fået medhold i 3 klager ved FNs menneskerettighedskomitéer. Vi rådgiver omkring asyl, familiesammenføring, permanent og humanitær opholdstilladelse og statsborgerskab. Gennem årene har vi fået løst mange svære situationer og forhindret mange fejl.

Læs mere om vores personlige rådgivning her
Download vores flyers om asylprocessen og om familiesammenføring på mange sprog her

Vi bidrager især med oplysning og information omkring flygtninge i Danmark gennem REFUGEES.DK, som er den eneste hjemmeside, hvor man kan finde svar på alle sine spørgsmål om tal, statistik, asylproceduren, begreber, tendenser, lovændringer osv. Siden er henvendt til private, journalister, politikere, udenlandske forskere og alle andre interesserede, samt ikke mindst flygtningene selv. Den har 15.000 besøg om måneden, og alt på siden er både på dansk og engelsk.

Foreningens udvikling skyldes i høj grad et brændende engagement fra vores formand Michala Bendixen, som modtog Menneskerettighedsprisen fra Rådet for Menneskerettigheder som den første nogensinde i 2014. Michala er centrum for foreningen, og udover at være talsmand i medierne og redaktør på de to hjemmesider står hun også for oplæring af nye rådgivere og det meste af det administrative arbejde.

Bestyrelsen:
Michala C. Bendixen (formand og talsmand)
Nikola Zoric (kasserer)
Natasha Al-Hariri
Le Lykke Nielsen
Karen Christensen
Emilia Buch-Andersen (suppleant)

Se vores vedtægter her

Se vores indsamlingsregnskab for 2015 her

Hvad mener vi?

RW mener, at asylansøgere langt fra får den rådgivning og vejledning, som de har brug for. De begår fejl under processen pga. manglende viden, og de har meget svært ved at få ændret forkerte afgørelser.

Danmark er på kant med de internationale konventioner for behandling af flygtninge, når vi ikke følger de løbende henstillinger og anbefalinger fra UNHCR (FNs Flygtningehøjkommissariat), og ikke sikrer flygtninges retssikkerhed og lige rettigheder. Blandt andet lever Danmark ikke op til vores forpligelser ifølge Børnekonventionen for asylsøgende børn, hvilket både FN og Europarådet har påpeget flere gange.

Asylansøgerens retsstilling er meget svag, bl.a. er Flygtningenævnet ikke omfattet af domstolsgarantier, og det er det eneste juridiske område i Danmark, hvor sager ikke kan ankes, og der kan som udgangspunkt ikke føres vidner.

Vi har også erfaring for, at behandlingen af sager om asyl- og opholdstilladelse kan være præget af tilfældigheder, dårlige tolke og fejlagtige oplysninger. Mange bliver på et tvivlsomt grundlag vurderet som “utroværdige”. Det fører til fejl, der i værste fald betyder, at mennesker sendes ud af Danmark til forfølgelse.

Nyankomne asylansøgere har behov for bedre rådgivning, og de afviste asylansøgeres tvungne, passive liv i isolerede centre nedbryder deres psyke og kompetencer.

Vi anbefaler bl.a.:

 • Følg UNHCRs definitioner og retningslinier for hvem, der bør have asyl og beskyttelse.
 • Indfør en mere ensartet sagsbehandlingsgang med faste tidsgrænser for de tre faser.
 • Ret til uafhængig, individuel rådgivning og information inden for de første 3 dage efter ankomst (Dansk Flygtningehjælp eller advokat).
 • I forhold til nye asylaftale 2013: Klar definition på “samarbejde” omkring hjemrejse og identitet, privat indkvartering også i 0-kommuner, enklere og mere generelle kriterier.
 • Tilrettelæg en bedre praksis for hjemrejse efter afslag: tidsfrister for politiets arbejde, praktisk og økonomisk støtte i hjemlandet. Hvis en afvist ikke har kunnet sendes hjem 6 mdr. efter afslag skal vedkommende have midlertidig opholdstilladelse, fx 12 mdr i første omgang, og derefter med henblik på varigt ophold.
 • Nedlæg de store asylcentre, opret mindre bofællesskaber lokalt og kontaktcentre i større byer, tillad privat frivillig indkvartering.
 • Giv alle asylansøgere i normalprocedure fri adgang til sprogtræning, uddannelse og beskæftigelse, og til traumebehandling ved behov.
 • Lad alle asylansøgerbørn gå i den lokale dagpleje, børnehave og skole.
 • Flygtningenævnet: sammensætningen skal være uafhængig af første instans, indfør uafhængig klageinstans og adgang til Ombudsmanden.
 • Indfør en obligatorisk uddannelse og eksamen for alle tolke, der anvendes.
 • Udvid familiebegrebet med søskende og forældre til voksne, evt. med krav om forsørgelsespligt.
 • Asylsøgende børn skal sikres særligt, både ledsagede og uledsagede. Det skal vurderes om de har et selvstændigt asylmotiv, de skal have reel adgang til humanitært ophold, og der skal tages hensyn til at tilknytning og tidsaspekt er særligt vigtige i et barns liv.
 • Afskaf Motivationsfremmende Foranstaltninger og al fængsling i forbindelse med asylsager.
 • Gør adgangen til statsborgerskab hurtigere og nemmere for flygtninge, giv igen flygtninge ret til folkepension uanset alder ved ankomst.
 • Humanitært ophold skal ændres på en række punkter, se anbefalinger i vores rapport “Undtagelsens Karakter”.
 • Tillad asylansøgere at søge om familiesammenføring og arbejdstilladelse mens de er i Danmark.
 • Undlad Dublin-overførsel til lande, hvor indkvartering og asylsagsbehandling ikke har en acceptabel standard. Danmark bør arbejde for at flygtninge fordeles i Europa efter et kvotesystem.