Om os

Hvem er vi?

Refugees Welcome opstod i 1986 som Komiteen Flygtninge Under Jorden, da nogle danskere hjalp en iransk bekendt, der havde fået afslag på asyl. De fik omstødt afgørelsen, og siden er mange andre blevet hjulpet gennem årene.

De første mange år arbejdede vi kun med flygtninge, der af forskellige årsager var gået under jorden – bla. tilbød vi lægehjælp længe før Røde Kors-klinikken for udokumenterede åbnede i 2012.

De seneste mange år har vi arbejdet mest med at yde rådgivning til asylansøgere, som bor i asylcentrene. Derfor ændrede vi navnet til Refugees Welcome, da vi langtfra kun hjælper folk under jorden, og fordi asylansøgerne havde svært ved at forstå det lange, danske navn.

Vi arbejder alle frivilligt og ulønnet (kun formanden får et beskedent honorar), og har forskellig baggrund. En del har en relevant uddannelse, fx jurist, antropolog, Global Refugee Studies eller socialrådgiver, andre har selv tilegnet sig viden og erfaring på området. Nye frivillige gennemgår en oplæring indenfor udlændingeret og praksis. Det er vigtigt for os at give sober, reel oplysning og rådgivning på flygtningeområdet, og vi har et godt samarbejde med mange andre organisationer og med en række advokater.

Refugees Welcome er en selvstændig forening, som samarbejder med Trampolinhuset, hvor vi låner lokaler til rådgivning og afholder faste introduktionsforedrag om asylsystemet.

Bestyrelsen:
Michala C. Bendixen (formand og talsmand)
Jamal H. Mohamoud (kasserer)
Natasha Al-Hariri
Le Lykke Nielsen
Karen Christensen
Emilia Buch-Andersen (suppleant)

Se vores vedtægter her

Hvad laver vi?

Refugees Welcome har to arbejdsområder:

 • Juridisk rådgivning og hjælp til asylansøgere
 • Debat og oplysning om Danmarks flygtningepolitik

Vi tilbyder nyankomne asylansøgere gode råd og støtte igennem processen. Vi hjælper også dem, der har fået afslag ved at kigge på deres sag og vurdere om der er mulighed for genoptagelse eller ophold på et andet grundlag. Gennem årene har vi fået løst mange svære situationer og forhindret mange fejl. Men en del sager er desværre udsigtsløse.

Læs mere om vores personlige rådgivning her
Download vores flyer om asylprocessen på mange sprog her

Refugees Welcome deltager også i debatter og møder om asylpolitik, vi skriver høringssvar til lovændringer på området, vi udgiver rapporter, og vi holder foredrag. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.

Se vores indsamlingsregnskab for 2015 her

Hvad mener vi?

RW mener, at asylansøgere langt fra får den rådgivning og vejledning, som de har brug for. De begår fejl under processen pga. manglende viden, og de har meget svært ved at få ændret forkerte afgørelser.

Danmark er på kant med de internationale konventioner for behandling af flygtninge, når vi ikke følger de løbende henstillinger og anbefalinger fra UNHCR (FNs Flygtningehøjkommissariat), og ikke sikrer flygtninges retssikkerhed og lige rettigheder. Blandt andet lever Danmark ikke op til vores forpligelser ifølge Børnekonventionen for asylsøgende børn, hvilket både FN og Europarådet har påpeget flere gange.

Asylansøgerens retsstilling er meget svag, bl.a. er Flygtningenævnet ikke omfattet af domstolsgarantier, og det er det eneste juridiske område i Danmark, hvor sager ikke kan ankes, og der kan som udgangspunkt ikke føres vidner.

Vi har også erfaring for, at behandlingen af sager om asyl- og opholdstilladelse kan være præget af tilfældigheder, dårlige tolke og fejlagtige oplysninger. Mange bliver på et tvivlsomt grundlag vurderet som “utroværdige”. Det fører til fejl, der i værste fald betyder, at mennesker sendes ud af Danmark til forfølgelse.

Nyankomne asylansøgere har behov for bedre rådgivning, og de afviste asylansøgeres tvungne, passive liv i isolerede centre nedbryder deres psyke og kompetencer.

Vi anbefaler bl.a.:

 • Følg UNHCRs definitioner og retningslinier for hvem, der bør have asyl og beskyttelse.
 • Indfør en mere ensartet sagsbehandlingsgang med faste tidsgrænser for de tre faser.
 • Ret til uafhængig, individuel rådgivning og information inden for de første 3 dage efter ankomst (Dansk Flygtningehjælp eller advokat).
 • I forhold til nye asylaftale 2013: Klar definition på “samarbejde” omkring hjemrejse og identitet, privat indkvartering også i 0-kommuner, enklere og mere generelle kriterier.
 • Tilrettelæg en bedre praksis for hjemrejse efter afslag: tidsfrister for politiets arbejde, praktisk og økonomisk støtte i hjemlandet. Hvis en afvist ikke har kunnet sendes hjem 6 mdr. efter afslag skal vedkommende have midlertidig opholdstilladelse, fx 12 mdr i første omgang, og derefter med henblik på varigt ophold.
 • Nedlæg de store asylcentre, opret mindre bofællesskaber lokalt og kontaktcentre i større byer, tillad privat frivillig indkvartering.
 • Giv alle asylansøgere i normalprocedure fri adgang til sprogtræning, uddannelse og beskæftigelse, og til traumebehandling ved behov.
 • Lad alle asylansøgerbørn gå i den lokale dagpleje, børnehave og skole.
 • Flygtningenævnet: sammensætningen skal være uafhængig af første instans, indfør uafhængig klageinstans og adgang til Ombudsmanden.
 • Indfør en obligatorisk uddannelse og eksamen for alle tolke, der anvendes.
 • Udvid familiebegrebet med søskende og forældre til voksne, evt. med krav om forsørgelsespligt.
 • Asylsøgende børn skal sikres særligt, både ledsagede og uledsagede. Det skal vurderes om de har et selvstændigt asylmotiv, de skal have reel adgang til humanitært ophold, og der skal tages hensyn til at tilknytning og tidsaspekt er særligt vigtige i et barns liv.
 • Afskaf Motivationsfremmende Foranstaltninger og al fængsling i forbindelse med asylsager.
 • Gør adgangen til statsborgerskab hurtigere og nemmere for flygtninge, giv igen flygtninge ret til folkepension uanset alder ved ankomst.
 • Humanitært ophold skal ændres på en række punkter, se anbefalinger i vores rapport “Undtagelsens Karakter”.
 • Tillad asylansøgere at søge om familiesammenføring og arbejdstilladelse mens de er i Danmark.
 • Undlad Dublin-overførsel til lande, hvor indkvartering og asylsagsbehandling ikke har en acceptabel standard. Danmark bør arbejde for at flygtninge fordeles i Europa efter et kvotesystem.